Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, brandweer, politie, dienstverlening, communicatie en PR, strategische agenda's en projecten en vergunningen APV. De portefeuillehouder is: dr. J.J. Schijen (burgemeester).

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: economie en toerisme, financiƫn, werkgelegenheid, Retail en uitstallingenbeleid, evenementen, vergunningen parkeren, kunst en cultuur en voortgezet onderwijs. De portefeuillehouder is: mr. drs. C.M.J. Bisschops (wethouder).

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: Wmo, ouderen, participatiewet, jeugdzorg, jongeren, onderwijs (huisvesting, kinderopvang en basisonderwijs), zelfsturing, duurzaamheid, milieu, afval en energie. De portefeuillehouder is: drs. R. Meijers (wethouder).

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: ruimtelijke ordening, omgevingswet, openbare ruimte, natuur en landschap, volkshuisvesting, verkeer en waterstaat, openbaar vervoer, gemeentelijke eigendommen en groeves. De portefeuille-houder is: drs. C.P.J.L. Vankan (wethouder).

De gemeenteraad is het hoogste (democratisch gekozen) orgaan binnen de gemeente. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen en controleert of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert.

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie.
De griffier ondersteunt de raad en het presidium in brede zin en adviseert de raad bestuurlijk-inhoudelijk en vervult een procedurele rol. De taken van de griffie zijn o.a.: het voorbereiden en faciliteren van vergaderingen van de raad, de raadscommis-sies en het presidium, verslaglegging van deze vergaderingen, afwerking en bewaking van raadsbesluiten en bestuursopdrachten en beheren raadsinformatiesysteem iBabs.
De griffie is ook voor u als burger het aanspreekpunt bij vragen over bijvoorbeeld werkzaamheden van de raad of het aanvragen van spreekrecht bij commissievergaderingen. U kunt ons bereiken via: 043 60 99 331 of griffie@valkenburg.nl

Elke gemeente in Nederland beschikt over een rekenkamer of rekenkamercommissie. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met vijf andere gemeenten: Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen en Beekdaelen.
Met de rekenkamercommissie beschikken de gemeenteraden over een instrument om hun controlerende taak beter uit te voeren. De rekenkamercommissie verricht onderzoeken en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en efficiƫnter te laten functioneren. Bij de onderzoeken gaat het om: doeltreffend-heid, doelmatigheid en rechtmatigheid.
Voor meer informatie over de rekenkamer-commissie zie: www.rekenkamercie-zl.nl